Wersja do druku

Zamawiający:

Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach

Adres:
Opatowska 25
27-570 Iwaniska

Kontakt:
tel. 15/8601175, fax.
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 684

Data publikacji:
2023-01-04 12:50:51

Przedmiot: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska

Treść przetargu:

Iwaniska, dnia 04.01.2023 r.

Zapytanie ofertowe Nr 1/2023


Na wykonanie zamówienia o wartości  poniżej kwoty 130 000,00 złotych realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) ,, Dostawa oleju opałowego lekkiego do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska?.  

Zamawiający:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mydłowie, Mydłów 1, 27-570 Iwaniska,
tel/fax (15) 8604 134, NIP ? 863-170-10-64

Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach, ul. Opatowska 26, 27-570 Iwaniska   tel/fax (15) 8601 204, NIP ? 863-15-22-172

W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach,  ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska, tel/fax 15/8601-175
 
I.    Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej (łącznie) 28 000,00 litrów do celów grzewczych w okresie   od 20.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ( okres grzewczy 2022/2023 i 2023/2024 )   do kotłowni :

1.  Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie w ilości ? 18 000 litrów.

2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach do budynku szkoły filialnej zlokalizowanej  w Jastrzębskiej Woli 4, 27-570 Iwaniska w ilości ? 10 000 litrów.

Olej opałowy powinien odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym odpowiednio w:
Normie PN-C-96024:2001 i spełniać niżej wymienione parametry jakościowe:

a) Wartość opałowa nie niższa niż: - 42,6 MJ/kg
b) Gęstość w temperaturze 15°C nie wyższa niż: - 0,860 g/ml
c) Temperatura zapłonu, nie niższa niż: - 56°C
d) Lepkość kinetyczna w temperaturze 20°C nie większa niż: - 6 mm2/s
e) Skład frakcyjny:
do 250° C destyluje się nie więcej niż: -65%V/V
do 350° C destyluje się nie mniej niż: - 85%V/V
f) Zawartość siarki  - max 0,2 0%(m/m)
g) Zawartość wody ? max 200mg/kg
h) Temperatura płynięcia nie większa niż: -  20°C
i) Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż: - 0,3%/m/m
j) Zawartość stałych ciał obcych nie większa niż: - 24 mg/kg  
Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu świadectwo (certyfikat) jakości ? potwierdzające wyżej określone parametry.
Nazwa kodu określona dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień 09135100-5- olej opałowy
3. Ilość oleju opałowego  będącego przedmiotem zamówienia jest szacunkowa i może ulec zmianie w zależności od przebiegu sezonu grzewczego, a przede wszystkim od warunków atmosferycznych. Oznacza to, że Zamawiający ma prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zamówienia
i nabycia oleju opałowego w ilości mniejszej lub większej niż 28 000 l.
4. Z tytułu nie zrealizowania zakupu maksymalnej ilości oleju Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
5. Wymagany termin wykonania zamówienia ? 20.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
6. Realizacja  zamówienia będzie następować sukcesywnie w miarę zapotrzebowania w terminie 48 godzin po złożeniu prze Zamawiającego zamówienia w formie pisemnej.
 
 II. Warunki udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w tym koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi;
2.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach.

2.    Do udokumentowania spełnienia wymaganych warunków Wykonawca powinien dołączyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w trybie zapytania                 o cenę i nie podlega wykluczeniu; ( Zał. 3)
2. Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi;
3. Dokument potwierdzający iż dostarczany przez Wykonawcę olej opałowy posiada wymaganą  przez Zamawiającego jakość.
Dokumenty o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczeń Wykonawcy, które muszą być złożone w oryginale.

III. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.    Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2.    Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim i spięta w sposób nierozerwalny (uniemożliwiający przypadkową dekompletację). Każda strona oferty powinna być kolejno ponumerowana, opieczętowana  oraz podpisana przez uprawomocnionych przedstawicieli Wykonawcy.
3.    Oferta złożona przez wykonawcę  powinna zawierać: wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1), klauzulę RODO (Załącznik Nr 4) oraz dokumenty i zaświadczenia wyszczególnione w pkt. II ust. 2 pkt 1-3
Wszystkie formularze zawarte w zapytaniu ofertowym a w szczególności formularz ofertowy  powinny być wypełnione wg wzorów, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionych przedstawicieli. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty w postaci kopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela   Wykonawcy.
Brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie np. brak potwierdzenia kopii przez osoby uprawnione,  spowoduje odrzucenie oferty.IV. Opis sposobu  obliczenia ceny.

Cena oferty musi być podana w PLN i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
W formularzu ofertowym (Załącznik nr 1)) należy wpisać:
-    cenę jednostkową  ( cena za jeden litr oleju)
-    cenę całości zamówienia uwzględniającą maksymalne ilości dostaw oleju ( cena jednostkowa x  28 000 litrów)
Cena 1 litra oleju może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny oleju przez producenta.
W przypadku zmiany ceny oleju przez producenta, cenę brutto1 litra oleju kolejnej dostawy oblicza się następująco: cena netto 1 l oleju producenta w dniu dostawy podzielona przez cenę netto 1 l oleju producenta w dniu otwarcia ofert tj. 16.01.2023 r.  x 100% x  cena brutto dostawcy w dniu otwarcia ofert. Za cenę producenta przyjmuje się cenę hurtową publikowaną na stronach internetowych.
Jest to jedyna dopuszczalna regulacja zaoferowanej przez Wykonawcą ceny oleju, do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
    

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia oferty.

1.Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście w formie pisemnej na adres: Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach,  27-570 Iwaniska  ul. Opatowska 25  z dopiskiem ,, Dostawa oleju opałowego lekkiego do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska na sezon grzewczy 2022/2023 i 2023/2024?, w formie elektronicznej na adres e-mail:  danuta-zeas@o2.pl wraz z załączonymi skanami podpisanych niezbędnych dokumentów do dnia 16 stycznia 2023 r. do godz. 10:00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,  po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 stycznia 2023 r. o godz. 11:00

VI. Kryterium  oceny ofert.
1.    W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium: cena oferty - 100 %
2.    Ocena ofert będzie odbywać się według wzoru:
Wartość punktowa oferty = (cena najkorzystniejszej oferty : cena badanej oferty ) x 100
3.    Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

VII. Formalności jakich należy dopełnić w celu zawarcia umowy.
      
1.    Zamawiający zawrze umowę  z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
2.    Umowa na wykonanie zadania określonego w pkt I zostanie zawarta odrębnie z każdą jednostką.
3.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

VIII. Istotne postanowienia umowne, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
1.    Projekt umowy, jaką zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą jest zawarty w załączniku nr 2 .
a)    Gwarancja na jakość przedmiotu dostawy.
b)    Sposób płatności- przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
c)    Termin  zapłaty ?30 dni
d)    Podane w pkt. I opisu przedmiotu zamówienia ilości maksymalne stanowią ilości nieprzekraczalne, jakie Zamawiający może zakupić w okresie umowy.
e)    Z tytułu nie zrealizowania zakupu maksymalnych ilości oleju Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
f)    Umowa będzie obowiązywać od dnia podpisania  do 31.12.2023 r.

ZAŁĄCZNIKI :
1.    Formularz ofertowy  (do wypełnienia) ;
2.    Projekt umowy;
3.    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4.    Klauzula RODO. Zatwierdził:
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach

Agata KończakZałączone pliki
zapytanie_na_dostawe_oleju_2023.pdfZapytanie nr 1/2023 (zapytanie_na_dostawe_oleju_2023.pdf - 483.492 KB)
Data publikacji: 2023-01-05 09:13:30 Redaktor: Leszek Niziałek

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 64
Wprowadził do systemu: Leszek Niziałek, data: 2023-01-04 12:50:51
Opublikował: Leszek Niziałek, data publikacji: 2023-01-04 13:15:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu