Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Iwaniska

Adres:
ul. Rynek 3
27-570 Iwaniska

Kontakt:
tel. 015 860 12 54, fax. 015 860 12 40
E-mail:ug_iwaniska@kielce.home.pl
Strona www: www.iwaniska.home.pl

Numer ID: 670

Data publikacji:
2022-10-20 13:56:11

Przedmiot: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ--Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 3 500 000,00 zł z przeznaczeniem na deficyt budżetu /wydatki inwestycyjne/ i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Treść przetargu:
Iwaniska, dnia 20.10.2022 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Gmina Iwaniska, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 10.10.2022 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 3 500 000,00 zł z przeznaczeniem na deficyt budżetu /wydatki inwestycyjne/ i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”, numer referencyjny: RG.271.5.2022. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 20.10.2022 r. Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 253 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: BANK SPÓŁDZIELCZY W STASZOWIE, 28-200 STASZÓW, która uzyskała najwyższą liczbę punktów: Numer oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Cena brutto Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów uzyskanych łącznie 1 BANK SPÓŁDZIELCZY W STASZOWIE 28-200 STASZÓW 1 571 511,38 zł 100,00 100,00 Zamawiający ocenił oferty pozostałych Wykonawców następująco: Numer oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Cena brutto Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów uzyskanych łącznie 2 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kielcach 02-515 Warszawa 1 727 430,00 zł 90,97 90,97 3 Bank Gospodarstwa Krajowego 00-955 Warszawa BGK Region Świętokrzyski 25-515 Kielce 1 694 251,46 zł 92,76 92,76 4 Bank Spółdzielczy w Iłży 27-100 Iłża 1 627 505,85 zł 96,56 96,56

Załączone pliki
informacja_o_wynikach_kredyt_10.doc (informacja_o_wynikach_kredyt_10.doc - 57.344 KB)
Data publikacji: 2022-10-20 13:56:02 Redaktor: Zbigniew Kwiatkowski

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 112
Wprowadził do systemu: Zbigniew Kwiatkowski, data: 2022-10-20 13:53:12
Opublikował: Zbigniew Kwiatkowski, data publikacji: 2022-10-20 13:56:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu