Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Leszek Niziałek
2019-09-16 08:59:31
Leszek Niziałek
2019-09-16 08:57:24
Modyfikacja treści przetargu Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja str
Leszek Niziałek
2019-09-16 08:59:19
Leszek Niziałek
2019-09-16 08:59:19
Dodanie pliku tekst_jednolity_TOM_III _Wzor_umowy_z_Wykonawca_CZESC1_(20190916).docx do strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Wo
Leszek Niziałek
2019-09-16 08:58:57
Leszek Niziałek
2019-09-16 08:58:57
Dodanie pliku tekst_jednolity_Załaczniki_nr_1-5_do_SIWZ_(20190916).docx do strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, or
Leszek Niziałek
2019-09-16 08:57:55
Leszek Niziałek
2019-09-16 08:57:55
Usunięcie pliku tekst_jednolity_TOM_III _Wzór_umowy_z_Wykonawcą_CZĘŚĆ_1_(20190916).docx ze strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e
Leszek Niziałek
2019-09-16 08:57:42
Leszek Niziałek
2019-09-16 08:57:42
Usunięcie pliku tekst_jednolity_Załączniki_nr_1-5_do_SIWZ_(20190916).docx ze strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK,
Leszek Niziałek
2019-09-16 08:52:39
Leszek Niziałek
2019-09-16 08:52:21
Modyfikacja treści przetargu Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja str
Opis zmiany: Iwaniska, dnia 16 września 2019 roku Znak sprawy: GW.I.27.3.2019 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria”. ZMIANA TREŚCI SIWZ Gmina Iwaniska jako Zamawiający w ww. postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą”, dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez dokonanie następujących zmian: I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 1 – omyłka pisarska w numerze referencyjnym: Było: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WG.I.27.3.2019 Jest: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: GW.I.27.3.2019 II. Zmiany TOM I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 1. Strona 4 IDW punkt 6.1. Część 1 – Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemów e-Woda, e-BOK oraz elektronicznej obsługi obrad rad gminy: Było: 5 Modernizacja systemów dziedzinowych w Gminie Iwaniska 1 6 Modernizacja systemów dziedzinowych w Gminie Bogoria 1 Jest: 5 Modernizacja/integracja systemów dziedzinowych w Gminie Iwaniska 1 6 Modernizacja/integracja systemów dziedzinowych w Gminie Bogoria 1 2. Strona 5 IDW punkt 6.1. Część 2 - Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Wykreśla się: 9 laptop 2 10 Rejestrator dźwięku do Elektronicznej Obsługi Rady Gminy 2 11 Skaner 2 12 Tablet z aplikacją do obsługi e-Wody 2 2. strona 4 IDW punkt 3: Było: Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: WG.I.27.3.2019. Jest: Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: GW.I.27.3.2019. 3. strona 8 IDW punkt 12 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ppkt 3 i 4: Było: „3. Etap III – tj. demontaż funkcjonujących i dostawa oraz montaż urządzeń rejestrujących, o których mowa w punkcie 5.4.1. OPZ wraz z modułami radiowymi, o których mowa w punkcie 5.4.2. OPZ dla Gminy Iwaniska w ilości 331 oraz dla Gminy Bogoria w ilości 449 - Wykonanie do 15 czerwca 2019 roku, 4. Etap IV– tj. demontaż funkcjonujących i dostawa oraz montaż urządzeń rejestrujących, o których mowa w punkcie 5.4.1. OPZ wraz z modułami radiowymi, o których mowa w punkcie 5.4.2. OPZ dla Gminy Iwaniska w ilości 331 oraz dla Gminy Bogoria w ilości 449 - Wykonanie do 15 września 2019 roku.” Jest: 1. Etap III – tj. demontaż funkcjonujących i dostawa oraz montaż urządzeń rejestrujących, o których mowa w punkcie 5.4.1. OPZ wraz z modułami radiowymi, o których mowa w punkcie 5.4.2. OPZ dla Gminy Iwaniska w ilości co najmniej 331 oraz dla Gminy Bogoria w ilości co najmniej 449 - Wykonanie do 15 czerwca 2020 roku, 2. Etap IV– tj. demontaż funkcjonujących i dostawa oraz montaż urządzeń rejestrujących, o których mowa w punkcie 5.4.1. OPZ wraz z modułami radiowymi, o których mowa w punkcie 5.4.2. OPZ dla Gminy Iwaniska w ilości co najmniej 331 oraz dla Gminy Bogoria w ilości co najmniej 449 - Wykonanie do 15 września 2020 roku. 4. strona 9 IDW punkt 13 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU punkt 13.1.3) Było: „3) zdolności technicznej i zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: Odnośnie Części 1 Zamówienia: a) należycie zrealizował: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - należycie wykonał co najmniej trzy usługi polegające na dostawie i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego (zwanego dalej „ZSI”), w tym: - jednego zintegrowanego systemu z ePUAP i systemem dziedzinowym obsługującym portal udostępniony w sieci Internet prezentujący stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych o wartości o wartości usługi nie mniejszej niż 800 000,00 zł (brutto) oraz - jednego systemu służącego do elektronicznej obsługi organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego o wartości usługi nie mniejszej niż 100 000,00 zł (brutto). b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby o następujących kwalifikacjach i umiejętnościach:  co najmniej 3 osoby, które w okresie 3 lat poprzedzających udzielenie zamówienia wdrożyły co najmniej 3 systemów informatycznych (każda z osób),  co najmniej 2 osoby, które w okresie 3 lat poprzedzających udzielenie zamówienia brały udział w trzech integracji systemów informatycznych (każda z osób),  co najmniej 1 osobę pełniącą rolę Kierownika projektu o następujących kwalifikacjach i doświadczeniu: posiadająca przynajmniej jeden spośród niżej wymienionych certyfikatów w zakresie zarządzania projektami: Prince 2 Practitioner, PMI PMP (PMI Project Management Professional), IPMA min. Level „C”, oraz posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) projektów, z których każdy polegał na wdrożeniu zintegrowanego systemu z ePUAP i systemem dziedzinowym obsługującym portal udostępniony w sieci Internet.” Jest: „Odnośnie Części 1 Zamówienia: a) należycie zrealizował: W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - należycie wykonał usługi polegające na dostawie i wdrożeniu: - co najmniej dwóch systemów do elektronicznej obsługi rady Gminy/Miasta zintegrowanego z systemem ePUAP na kwotę co najmniej 30 000 zł brutto, - co najmniej dwóch systemów eBOK w zakresie obsługi rozliczeń wodno-kanalizacyjnych dla jednostek posiadających minimum 2 000 kontrahentów, - co najmniej dwóch dostaw wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu oraz montażem na kwotę co najmniej 600 000 zł brutto każda. b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby o następujących kwalifikacjach i umiejętnościach: − co najmniej 2 osoby, które posiadają minimum 3-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych (każda z osób), − co najmniej 1 osobę pełniącą rolę Kierownika projektu posiadającą wykształcenie wyższe, minimum 6-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych Wykonawcy i kierowaniu pracami wdrożeniowymi. III. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty 1. Nazwa Formularza: Było: „Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty” Jest: „Załącznik nr 1 do IDW – Formularz Oferty” 2. strona 1 Formularz Oferty Było: „F O R M U L A R Z O F E R T O W Y DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o nr referencyjnym WG.I.27.3.2019” Jest: „F O R M U L A R Z O F E R T O W Y DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o nr referencyjnym GW.I.27.3.2019” 3. Załącznik nr 1 pkt 5.1. Część 1 - strona 4: Było: 3 Modernizacja systemów dziedzinowych w Gminie Iwaniska i Gminie Bogoria 2 Jest: 3 Modernizacja/integracja systemów dziedzinowych w Gminie Iwaniska i Gminie Bogoria 2 4. Załącznik nr 1 pkt 5.1. Część 2 - strona 5: Wykreślić: 9 laptop 2 10 Rejestrator dźwięku do Elektronicznej Obsługi Rady Gminy 2 11 Skaner 2 12 Tablet z aplikacją do obsługi e-Wody 2 IV. Załącznik nr 2 – wzór wykazu usług 1. Nazwa Formularza: Było: „Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór wykazu usług” Jest: „Załącznik nr 1 do IDW – wzór wykazu usług” 2. numer referencyjny postępowania: Było: „nr referencyjny sprawy: WG.I.27.3.2019” Jest: „nr referencyjny sprawy: GW.I.27.3.2019” 3. numer referencyjny postępowania: Było: Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria”” (nr referencyjny sprawy: WG.I.27.3.2019). Jest: Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria”” (nr referencyjny sprawy: GW.I.27.3.2019). V. Załącznik nr 3 – wzór wykazu osób: 1. Nazwa Formularza: Było: „Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór wykazu osób” Jest: „Załącznik nr 1 do IDW – wzór wykazu osób” 2. numer referencyjny postępowania: Było: „nr referencyjny sprawy: WG.I.27.3.2019” Jest: „nr referencyjny sprawy: GW.I.27.3.2019” 3. numer referencyjny postępowania: Było: Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria”” (nr referencyjny sprawy: WG.I.27.3.2019). Jest: „Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria”” (nr referencyjny sprawy: GW.I.27.3.2019)”. VI. Załącznik nr 4 – wzór listy podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej: 1. Nazwa Formularza: Było: „Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór listy podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej” Jest: „Załącznik nr 1 do IDW – wzór listy podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej” 2. numer referencyjny postępowania: Było: „Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria”” (nr referencyjny sprawy: WG.I.27.3.2019)”. Jest: „Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria”” (nr referencyjny sprawy: GW.I.27.3.2019)”. VII. Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 1. Nazwa Formularza: Było: „Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO” Jest: „Załącznik nr 1 do IDW – wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO” 2. numer referencyjny postępowania: Było: „Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria”” (nr referencyjny sprawy: WG.I.27.3.2019)”. Jest: „Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria”” (nr referencyjny sprawy: GW.I.27.3.2019)”. 2. zmiana numeru referencyjnego Zamawiającego: Było: „Oświadczam, że: wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, w tym również wykonałem obowiązek, który ciąży na mnie zgodnie z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych, których dane są przekazywane zamawiającemu przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w toku wykonywania umowy” załączoną do SIWZ w niniejszym postępowaniu WG.I.27.3.2019” Jest: „Oświadczam, że: wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, w tym również wykonałem obowiązek, który ciąży na mnie zgodnie z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych, których dane są przekazywane zamawiającemu przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w toku wykonywania umowy” załączoną do SIWZ w niniejszym postępowaniu GW.I.27.3.2019” VIII. Tom III Wzór umowy część 1 – zmienia się: 1. § 1 ust. 3 pkt. g: Było: „Migrację danych do Przedmiotu Umowy z istniejących i wykorzystywanych przez Zamawiającego i Partnera Zamawiającego systemów dziedzinowych, baz danych, jeśli okaże się to niezbędne”. Jest: „Integrację przedmiotu umowy z istniejącymi i wykorzystywanymi przez Zamawiającego i Partnera Zamawiającego systemami dziedzinowymi, bazami danych lub Migrację danych do Przedmiotu Umowy z istniejących i wykorzystywanych przez Zamawiającego i Partnera Zamawiającego systemów dziedzinowych, baz danych, jeśli okaże się to niezbędne”. 2. § 6 ust. 3: Było: „Zamawiający zapłaci Wynagrodzenie na podstawie prawidłowo wystawionej faktur VAT” Jest: „Zamawiający zapłaci Wynagrodzenie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT” 3. § 6 ust. 4: Było: „Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń”. Jest: „Strony postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie etapów I-IV przedmiotu zamówienia, będzie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za Etapy I-III będzie protokół odbioru natomiast podstawą wystawienia faktury VAT za Etap IV będzie końcowy protokół odbioru bez zastrzeżeń”. 4. § 15 ust. 1 pkt. e: Było: „bez wyznaczania dodatkowego terminu, kiedy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał go ukończyć w terminie określonym w § 2 ust. 1 lub też z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego przerwie wykonywanie Umowy na okres dłuższy niż 20 dni.” Jest: „bez wyznaczania dodatkowego terminu, kiedy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał go ukończyć w terminie określonym w § 2 ust. 1 lub też z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego przerwie wykonywanie Umowy na okres dłuższy niż 45 dni.” IX. TOM II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Punkt 3 DEFINICJE podpunkt 4 (strona 4) Było: „4. Modernizacja – udoskonalenie, rozbudowa funkcjonującego w Jednostce Samorządu Terytorialnego systemu informatycznego, modułu lub aplikacji, bądź całkowita wymiana na inny system, moduł wraz z kompletnym przeniesieniem (migracją) wszystkich danych z obecnych struktur bazodanowych w celu zapewnienia ciągłości prac w urzędzie.” Jest: „4. Modernizacja/integracja – połączenie się z obecnym programem do wystawiania faktur za wodę firmy Korelacja w przypadku gminy Iwaniska oraz firmy Taran w przypadku gminy Bogoria.” 2. punkt 4. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE Część 1 – Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemów e-Woda, e-BOK oraz elektronicznej obsługi obrad rad gminy: Było: 5 Modernizacja systemów dziedzinowych w Gminie Iwaniska 1 6 Modernizacja systemów dziedzinowych w Gminie Bogoria 1 Jest: 5 Modernizacja/integracja systemów dziedzinowych w Gminie Iwaniska 1 6 Modernizacja/integracja systemów dziedzinowych w Gminie Bogoria 1 2. punkt 4. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE Część 2 - Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego. Wykreśla się: 9 laptop 2 10 Rejestrator dźwięku do Elektronicznej Obsługi Rady Gminy 2 11 Skaner 2 12 Tablet z aplikacją do obsługi e-Wody 2 3. punkt 5.2 podpunkt 6 Było: „Wprowadzenie stanu podlicznika – (4 poziom dojrzałości) – po zalogowaniu się do konta użytkownik będzie miał możliwość wprowadzić stan swojego podlicznika, który pozwoli na odliczenie wody bezpowrotnie zużytej od ilości ścieków, które wyliczane są na podstawie zużycia wody. Na podstawie danych podanych przez odbiorcę i odczytu z zestawu komunikacyjno-pomiarowego zostanie utworzona e-faktura.” Jest: „Wprowadzenie stanu podlicznika – (4 poziom dojrzałości) – po zalogowaniu się do konta użytkownik będzie miał możliwość wprowadzić stan swojego podlicznika, który pozwoli na odliczenie wody bezpowrotnie zużytej od ilości ścieków, które wyliczane są na podstawie zużycia wody. Na podstawie tak wprowadzonego odczytu podlicznika oraz danych ze zdalnego odczytu, dane będą przekazane do systemu fakturującego, w którym zostanie wygenerowana faktura za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków, następnie faktura zostanie przekazana na konto systemu e-usług odbiorcy.” 4. Punkt 5.2 podpunkt 7: Było: E-Faktura, e-wezwanie do zapłaty, e-nota odsetkowa – (3 poziom dojrzałości) – po zalogowaniu Odbiorca będzie mieć dostęp do dokumentów wystawionych zgodnie z zużyciem wody oraz jego należnościami w wersji elektronicznej. Na podstawie wygenerowanej faktury w systemie rozliczeniowym, system będzie przetwarzał dane przekazując klientowi fakturę w formie elektronicznej. System ponadto przeanalizuje stan należności i płatności dokonanych przez klienta generując w razie potrzeby i przekazując na konto klienta wezwanie do zapłaty. Dodatkowo system przeanalizuje stan należności i płatności dokonanych oraz płatności przeterminowanych generując w razie potrzeby i przekazując na konto klienta notę odsetkową. Jest: E-Faktura, e-wezwanie do zapłaty, e-nota odsetkowa – (3 poziom dojrzałości) – po zalogowaniu Odbiorca będzie mieć dostęp do dokumentów wystawionych zgodnie z zużyciem wody oraz jego należnościami w wersji elektronicznej. Na podstawie wygenerowanej faktury w systemie rozliczeniowym, system będzie przetwarzał dane przekazując klientowi fakturę w formie elektronicznej. Analiza stanu należności i płatności dokonanych przez klienta dokonana przez system rozliczeniowy wygeneruje w razie potrzeby i przekaże na konto klienta w eBOK wezwanie do zapłaty. Dodatkowo system rozliczeniowy przeanalizuje stan należności i płatności dokonanych oraz płatności przeterminowanych generując w razie potrzeby i przekazując na konto klienta w eBOK notę odsetkową. 5. punkt 5.4.2. Dostawa modułów radiowych do zdalnego odczytu urządzeń rejestrujących Było: „1. Zapotrzebowanie ilościowe modułów radiowych: Iwaniska Gmina Iwaniska obsługuje 1655 odbiorców. Blisko 987% użytkowników zaopatrywanych jest w wodę zliczaną przez liczniki w średnicy DN 20, pozostałe 23% to liczniki w średnicach DN 25-40.” Jest: „1. Zapotrzebowanie ilościowe modułów radiowych: Iwaniska Gmina Iwaniska obsługuje 1655 odbiorców. Blisko 97% użytkowników zaopatrywanych jest w wodę zliczaną przez liczniki w średnicy DN 20, pozostałe 3% to liczniki w średnicach DN 25-40.” 6. punkt 5.4.2 podpunkt 15 d): Było: „Aktualną datę i godzinę odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego oraz lat przestępnych) – z możliwością wyłączenia zmiany czasu na letni/zimowy,” Jest: „Aktualną datę i godzinę odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego oraz lat przestępnych),” 7. punkt 5.4.6 Harmonogram prac podpunkt 3. i 4. Było: „3. „Etap III – tj. demontaż funkcjonujących i dostawa oraz montaż urządzeń rejestrujących, o których mowa w punkcie 5.4.1. OPZ wraz z modułami radiowymi, o których mowa w punkcie 5.4.2. OPZ dla Gminy Iwaniska w ilości 331 oraz dla Gminy Bogoria w ilości 449 - Wykonanie od zawarcia umowy z Wykonawcą do 15 czerwca 2019 roku, 4. Etap IV– tj. demontaż funkcjonujących i dostawa oraz montaż urządzeń rejestrujących, o których mowa w punkcie 5.4.1. OPZ wraz z modułami radiowymi, o których mowa w punkcie 5.4.2. OPZ dla Gminy Iwaniska w ilości 331 oraz dla Gminy Bogoria w ilości 449 - Wykonanie od zawarcia umowy z Wykonawcą do 15 września 2019 roku.” Jest: „3. Etap III – tj. demontaż funkcjonujących i dostawa oraz montaż urządzeń rejestrujących, o których mowa w punkcie 5.4.1. OPZ wraz z modułami radiowymi, o których mowa w punkcie 5.4.2. OPZ dla Gminy Iwaniska w ilości 331 oraz dla Gminy Bogoria w ilości 449 - Wykonanie od zawarcia umowy z Wykonawcą do 15 czerwca 2020 roku, 4. Etap IV– tj. demontaż funkcjonujących i dostawa oraz montaż urządzeń rejestrujących, o których mowa w punkcie 5.4.1. OPZ wraz z modułami radiowymi, o których mowa w punkcie 5.4.2. OPZ dla Gminy Iwaniska w ilości 331 oraz dla Gminy Bogoria w ilości 449 - Wykonanie od zawarcia umowy z Wykonawcą do 15 września 2020 roku.” 8. punkt 6 DOSTAWY I USŁUGI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ INFRASTRUKTURY IT, Wykaz usług i dostaw dla Gminy Iwaniska: Wykreśla się: 14. Laptop, rejestrator dźwięku do obsługi Elektronicznej Obsługi Rady – 1 sztuka Opis narzędzi opisany szczegółowo w rozdziale Elektroniczna Obsługa Rady 15. Skaner oraz tablet z aplikacją do obsługi systemu e-WODA – 1 sztuka Opis narzędzi opisany szczegółowo w rozdziale e-Woda 9. punkt 6 DOSTAWY I USŁUGI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ INFRASTRUKTURY IT, Wykaz usług i dostaw dla Gminy Bogoria: Wykreśla się: 9. Laptop, rejestrator dźwięku do obsługi Elektronicznej Obsługi Rady – 1 sztuka Opis narzędzi opisany szczegółowo w rozdziale Elektroniczna Obsługa Rady 10. Skaner oraz tablet z aplikacją do obsługi systemu e-WODA – 1 sztuka Opis narzędzi opisany szczegółowo w rozdziale e-Woda Zamawiający przekazuje również zmodyfikowany TOM I – IDW wraz z załącznikami, TOM II – OPZ, TOM-III zawierający wprowadzone zmiany. Ww. dokumenty zamieszczone w dniu 6 sierpnia 2019 roku są nieaktualne. Zmiana treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty. Zgodnie z art. 36 ust. 6 ustawy przedłuża termin składania ofert do dnia 2 października 2019 r. do godz. 11:00, a termin otwarcia ofert wyznacza na dzień 2 października 2019 r. o godz. 12:00. Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Załączniki: 1. zmodyfikowany TOM I – IDW wraz z załącznikami, 2. Zmodyfikowany TOM II – OPZ, 3. zmodyfikowany TOM III – Umowa.
Leszek Niziałek
2019-09-16 08:49:41
Leszek Niziałek
2019-09-16 08:49:41
Dodanie pliku tekst_jednolity_Załączniki_nr_1-5_do_SIWZ_(20190916).docx do strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, or
Leszek Niziałek
2019-09-16 08:49:24
Leszek Niziałek
2019-09-16 08:49:24
Dodanie pliku tekst_jednolity_TOM_III _Wzór_umowy_z_Wykonawcą_CZĘŚĆ_1_(20190916).docx do strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-W
Leszek Niziałek
2019-09-16 08:49:02
Leszek Niziałek
2019-09-16 08:49:02
Dodanie pliku tekst_jednolity_TOM_II_OPZ _20190916).docx do strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektroniczn
Leszek Niziałek
2019-09-16 08:48:27
Leszek Niziałek
2019-09-16 08:48:27
Dodanie pliku tekst _ednolity_e-uslugi_SIWZ_TOM_I_IDW_(20190916).docx do strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz
Leszek Niziałek
2019-09-16 08:48:01
Leszek Niziałek
2019-09-16 08:48:01
Dodanie pliku 20190916_zmiana_II_SIWZ.docx do strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-16 08:39:42
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-16 08:39:42
Dodanie pliku losowanie_komisji_wyborczych_sejm_2019.pdf do strony Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-16 08:38:20
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-16 08:38:20
Opublikowanie nowej strony Interpelacja dot. poprawy warunków technicznych drogi gminnej na odcinku zlokalizowanym wzdłuż ulicy Słodowej i ulicy Kościelnej w miejscowości Iwaniska
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-12 12:11:23
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-12 12:11:23
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXII/86/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 września 2019 r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy.
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-12 12:10:32
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-12 12:10:32
Dodanie pliku XXII-86-2019.pdf do strony Sesja nr XXII/2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-12 10:48:37
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-12 10:48:37
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXII/85/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033.
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-12 10:48:27
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-12 10:48:27
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXII/84/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-12 10:45:59
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-12 10:45:59
Dodanie pliku XXII-85-2019-scalony.pdf do strony Sesja nr XXII/2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-12 10:45:32
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-12 10:45:32
Dodanie pliku XXII-84-2019-scalony.pdf do strony Sesja nr XXII/2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-12 10:16:29
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-12 10:16:29
Usunięcie pliku XXII-84-2019.pdf ze strony Sesja nr XXII/2019
znalezionych: 6966 na 349 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl