Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Adopcja zwierząt
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Uchwały VI kadencji 2010-2014Do druku
Uchwały VI kadencji 2010-2014
Uchwała Nr XXXI/193/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023
Uchwała Nr XXXI/194/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie stanowiska Rady Gminy w Iwaniskach dotyczacego ilości poziomów eksploatacyjnych złoża Piskrzyn III obejmującego obszar obrębu Wojnowice
Uchwała nr I/1/2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Iwaniskach
Uchwała Nr I/2/2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Iwaniska
Uchwała Nr I/3/2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Iwaniska
Uchwała nr II/4/2010 z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska
Uchwała nr II/5/2010 z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy
Uchwała nr III/6/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w prowadzeniu instytucji kultury w Gminie Iwaniska
Uchwała nr III/7/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/168/2004 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Uchwała nr III/8/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r.
Uchwała nr III/9/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r.
Uchwała nr III/10/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Iwaniska
Uchwała nr III/11/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Iwaniska
Uchwała nr III/12/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzemia zmian do Uchwały Nr LXXXI/550/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Iw
Uchwała Nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu
Uchwała Nr IV/14/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu
Uchwała Nr IV/15/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu
Uchwała Nr IV/16/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011
Uchwała Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w Gminie Iwaniska na rok 2011
Uchwała Nr IV/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: określenia jednostek budżetowych, żródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów
Uchwała Nr IV/18/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwaniska na rok 2011
Uchwała Nr IV/20/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wydatków budżetowych, które wygasają z upływem roku budżetowego 2010
Uchwała Nr IV/21/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w oznaczeniu przedmiotu uchwały Nr LXXVI/ 532/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010
Uchwała nr IV/22/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Uchwała nr IV/23/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r.
Uchwała nr V/24/11 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Iwaniska na 2011 rok
Uchwała nr V/25/11 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023
Uchwała Nr V/29/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska
Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie upoważnienia do podpisania ankiety bezpieczeństwa osobowego w celu przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego w zakresie dostępu do informacji niejawnych
Uchwała Nr VI/35/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach
Uchwała nr VI/41/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr III/6/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w prowadzeniu instytucji kultury w Gminie Iwaniska
Uchwała nr VII/42/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Wojnowice, gmina Iwaniska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 629 o pow. 0,2100ha zajętej pod drogę wewnętrzną
Uchwała nr VII/43/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zasad zbycia lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym na działce nr 284/2 o pow. 0,1963 ha w Iwaniskach przy ul. Kolejowej 1
Uchwała nr VII/44/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30
Uchwała nr VII/45/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30
Uchwała nr VII/46/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30
Uchwała nr VII/47/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30
Uchwała nr VII/48/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach
Uchwała nr VII/49/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r (Nr LIX/437/09) w sprawie określenia wysokoci stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska
Uchwała nr VII/50/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/342/2005 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała nr VII/51/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXVI/497/10 z dnia 28 kwietnia 2010r.
Uchwała nr VII/52/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Iwaniska na 2011 rok
Uchwała nr VII/53/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Uchwała nr VII/54/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Uchwała nr VII/55/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała nr VII/56/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska
Uchwała nr VII/57/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie opinii projektu uchwały Rady Powiatu w Opatowie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Opatowie poprzez likwidację Oddziału Pomocy Doraźnej
Uchwała nr VIII/58/11 z dnia 26lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Przepiórowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach
Uchwała nr VIII/59/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach
Uchwała nr VIII/60/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bp. Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach
Uchwała nr VIII/61/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach
Uchwała nr VIII/62/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach
Uchwała nr VIII/63/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Mydłowie
Uchwała nr VIII/64/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Uchwała nr VIII/65/11 z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach
Uchwała nr IX/66/11 z dnia 15 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Iwaniska w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska
Uchwała nr IX/67/11 z dnia 15 marca 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr IX/68/11 z dnia 15 marca 2011r. w sprawie poboru opłat z tytułu należności za wodę i ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Iwaniska
Uchwała nr IX/69/11 z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r
Uchwała nr IX/70/11 z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2023
Uchwała nr IX/71/11 z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie t
Uchwała nr X/72/11 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok
Uchwała nr X/73/11 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XI/75/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach za 2010r.
Uchwała Nr XI/76/2011 RADY GMINY W IWANISKACH z dnia 21 kwietnia 2011r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2010r.
Uchwała nr XI/78/2011 z dnia 21 kwietnia 2011roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach
Uchwała Nr XI/79/2011 RADY GMINY IWANISKA z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Uchwała nr XII/80/2011 RADY GMINY IWANISKA z dnia 2 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r
Uchwała nr XII/81/2011 RADY GMINY IWANISKA z dnia 2 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
Uchwała nr XII/82/2011 RADY GMINY IWANISKA z dnia 2 maja 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2023.
Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 02 maja 2011 r. w sprawie: pozytywnej opinii projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację Oddziału
Uchwała Nr XIII/87/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.
Uchwała Nr XIII/86/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.
Uchwała Nr XIII/89/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała Nr XIII/90/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
Uchwała Nr XIII/91/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzania Zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrębie 21 - Tęcza
Uchwała Nr XIII/85/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 1 czerwca 2011r. w spr: pozytywnej opini proj. Sejmiku Woj. Św. w spr. przekształcenia Woj. Specjalistycznego Szp. Dziecięcego w Kielcach poprzez likwidację Por. Logop. i Foniatrycznej w Kielcach
Uchwała Nr XIII/88/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Uchwała Nr XII/84/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 02 maja 2011 r w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej przy SPZZOZ w Opatowie.
Uchwała Nr XIV/92/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.
Uchwała Nr XIV/93/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z wykonania budżetu za 2010 r.
Uchwała Nr XIV/94/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu
Uchwała Nr XIV/95/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu
Uchwała Nr XIV/96/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu
Uchwała Nr XIV/97/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 22 czerwca 2011 roku w spr. zmiany u. Nr XIII/91/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 1 czer. 2011r. w spr. przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 3 Studium uwarun. i kier. zagosp. przestrz. g. Iwaniska
Uchwała Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Uchwała Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011- 2023.
Uchwała nr XV/100/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011 r w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie
Uchwała nr XV/101/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie: zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Uchwała nr XV/102/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.
Uchwała nr XV/103/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 lutego 2011 r.
Uchwała nr XV/104/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Uchwała nr XV/105/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2023.
Uchwała nr XV/106/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
Uchwała nr XVI/107/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Uchwała nr XVI/108/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011- 2023.
Uchwała nr XVI/109/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwaniska, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu w
Uchwała nr XVII/111/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Wola Jastrzębska, gmina Iwaniska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 534 o pow 0,1300 ha zajęt
Uchwała nr XVII/112/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 lutego 2011r.
Uchwała nr XVII/113/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy
Uchwała nr XVII/114/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011- 2023.
Uchwała nr XVII/115/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zamiaru utworzenia wspólnie z Gminą Baćkowice pow. opatowskiego domu pomocy społecznej.
Uchwała nr XVII/116/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowych obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkol
Uchwała nr XVII/110/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczonych przez Gminę Iwaniska.
Uchwała Nr XVIII/117/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Uchwała Nr XVIII/118/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 22 wrzesnia 2011r. Intencyjna w sprawie przekazania środka trwałego
Uchwała Nr XIX/119/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 rok
Uchwała Nr XIX/120/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 wrzesnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2023
Uchwała Nr XIX/121/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2011r. w sprawie: regulaminu okreslajacego wysokośc stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponad
Uchwała Nr XX/122/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011 roku w sprawie wyboru ławnika
Uchwała Nr XX/123/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Uchwała Nr XX/124/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2023
Uchwała Nr XX/125/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011 r w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 rok
Uchwała Nr XX/126/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie zasad polityki czynszowej oraz zasad obniżania czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy
Uchwała Nr XX/127/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Iwaniska w sprawie regulaminu określajacego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegół
Uchwała Nr XX/128/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie: regulaminu okreslajacego wysokosć stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny po
Uchwała Nr XXI/129/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarzadowymi oraz z iinymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego w roku 2012
Uchwała Nr XXI/130/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie przez Gminę Iwaniska nieruchomości połozonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska
Uchwała Nr XXI/131/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające
Uchwała Nr XXI/132/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
Uchwała Nr XXI/133/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2023.
Uchwała Nr XLII/234/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 listopada 2012r.
Uchwała Nr XLII/235/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 listopada 2012r.
Uchwała Nr XXI/134/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 rok
Uchwała Nr XXI/135/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zamiaru zmiany stopnia organizacji Szkoły Filialnej w Wygiełzowie działajacej w strukturze organizacyjnej I-VI z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Filialną w Wygiełzowie dz
Uchwała Nr XXI/136/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zamiaru zmiany stopnia organizacji Szkoły Filialnej im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli działającej w strukturze organizacyjnej I-VI z oddziałem przedszkolnym w
Uchwała Nr XXI/137/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zamiaru zmiany stopnia organizacji Szkoły Filialnej w Przepiórowie działajacej w strukturze organizacyjnej I-VI z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Filialną w Przepiórowie
Uchwała Nr XXI/138/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 lutego 2011r.
Uchwała Nr XXII/139/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska
Uchwała Nr XXII/140/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie okreslenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska
Uchwała Nr XXII/141/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na obszarze gminy Iwaniska
Uchwała Nr XXII/142/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska
Uchwała Nr XXII/143/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zwolnienia w podatku rolnym
Uchwała Nr XXII/144/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zwolnienia w podatku leśnym
Uchwała Nr XXII/145/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr XXII/146/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu
Uchwała Nr XXII/147/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie: zawarcia umowy najmu
Uchwała Nr XXII/148/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Uchwała Nr XXII/149/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie: zawarcia umowy najmu
Uchwała Nr XXIII/150/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 rok
Uchwała Nr XXIII/151/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2023
Uchwała Nr XXIII/152/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie okreslenia jednostek budzetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielony
Uchwała Nr XXIII/153/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2012 rok
Uchwała Nr XXIII/154/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2012-2023
Uchwała Nr XXIII/155/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30
Uchwała Nr XXIII/156/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany stawki czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30
Uchwała Nr XXIII/157/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany kwoty czynszu najmu lokalu przy ul. Opatowskiej 30
Uchwała Nr XXIII/158/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany kwoty czynszu najmu lokalu przy ul. Kolejowej 1
Uchwały Nr XXIII/159/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany kwoty czynszu najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Stobiec 56
Uchwała Nr XXIII/160/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w Gminie Iwaniska na rok 2012.
Uchwała Nr XXIII/161/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2012.
Uchwała Nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska
Uchwała Nr XXIV/163/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska
Uchwała Nr XXIV/164/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska
Uchwała Nr XXIV/165/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii i wyłączenia z użytkowania odcinka drogi gminnej nr 327037 T Stobiec - droga państwowa - Wojnowice z 2,250 km - odcinek drogi Stobiec - droga państwowa
Uchwała Nr XXIV/166/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporzadzenia Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrebie 24 - Wojnowice
Uchwała Nr XXIV/167/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska dla projektowanego terenu górniczego Piskrzyn III w obrębie 24 - Wojnowice
Uchwała Nr XXIV/168/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023.
Uchwała Nr XXIV/169/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Uchwała Nr XXV/170/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 rok.
Uchwała Nr XXV/171/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r.
Uchwała Nr XXV/172/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Iwaniska oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała Nr XXV/173/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015.
Uchwała Nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska
Uchwała Nr XXV/175/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: zbycia lokalu uzytkowego usytuowanego w budynku połozonym w Iwaniskach przy ul. Kolejowej 1.
Uchwała Nr XXV/176/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) beczką asenizacyjną realizowanych przez Gminę Iwaniska
Uchwała Nr XXVI/177/12 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2012r. w sprawie: opinii o istniejącej sytuacji finansowej w oświacie w Gminie Iwaniska
Uchwała Nr XXVI/178/12 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2012r. w sprawie współpracy z organizacjami pozarzadowymi majacymi na celu wychowanie dzieci i młodzieży
Uchwała Nr XXVI/179/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 rok
Uchwała Nr XXVI/180/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023.
Uchwała Nr XXVII/181/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska
Uchwała Nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 rok
Uchwała Nr XXVII/183/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXVIII/184/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr XXIX/185/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Osrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach
Uchwała Nr XXIX/186/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2011r.
Uchwała Nr XXIX/187/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach za 2011r.
Uchwała Nr XXIX/188/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2011r.
Uchwała Nr XXIX/189/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Uchwała Nr XXIX/190/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023
Uchwała Nr XXIX/191/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczacego produkcji rolnej wolnej od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na terenie województwa świętokrzyskiego
Uchwała Nr XXXI/192/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
uchwała Nr XXXII/196/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r.w spr. absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z wykonania budżetu za 2011r.
Uchwała Nr XXXVII/214/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023r.
Uchwała Nr XXXII/195/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.
Uchwała Nr XXXII/197/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji Posterunku Policji w Iwaniskach
Uchwała Nr XXXII/198/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przedłużenia umowy najmu
Uchwała Nr XXXII/199/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zamiaru przystąpienia w latach 2012-2014 do projektu dotyczącego utworzenia przedszkoli w ramach konkursu zamkniętego nr 9/1/9.1.1/POKL/2012 (konkurs A2) ogłoszonego przez Św
Uchwała Nr XXXII/200/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zamiaru przedłużenia funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Publicznych Szkół w Iwaniskach w latach 2012-2014.
Uchwała Nr XXXII/201/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
UCHWAŁA NR XXXIII/203/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
UCHWAŁA NR XXXIII/204/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023 r.
UCHWAŁA NR XXXIV/205/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w załączniku nr 2 do Statutu Gminy Iwaniska uchwalonego uchwałą Rady
UCHWAŁA NR XXXIV/206/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
UCHWAŁA NR XXXIV/207/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
UCHWAŁA NR XXXIV/208/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2023 r.
UCHWAŁA NR XXXV/210/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
UCHWAŁA NR XXXV/211/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023 r.
UCHWAŁA NR XXXVI/212/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
UCHWAŁA NR XXXVII/213/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
UCHWAŁA NR XXXVIII/222/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
UCHWAŁA NR XXXVIII/223/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
UCHWAŁA NR XXXVIII/224/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 14 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach.
UCHWAŁA NR XXXVIII/225/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 14 września 2012 r. w sprawie dokonania zmian w załączniku nr 3 do Statutu Gminy Iwaniska uchwalonego Gminy Iwaniska Nr V/31/2003 z dnia 21 lutego 2003 r.
UCHWAŁA NR XXXIX/226/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
UCHWAŁA NR XXXIX/227/2012 RADY GMINY IWANISKA z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023 r.
Uchwała Nr XXXIII/202/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej dla Gminy Iwaniska za rok 2011.
Uchwała Nr XXXVII/217/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska
Uchwała Nr XXXVII/218/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska
Uchwała Nr XXXVII/215/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska
Uchwała Nr XLII/236/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Uchwała Nr XLI/229/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Iwaniska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała Nr XLI/230/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Uchwała Nr XLI/231/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 października 2012r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska
Uchwała Nr XLI/232/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 października 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska
Uchwała Nr XL/228/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 01 października 2012r. w sprawie: zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
Uchwała Nr XXXVIII/221/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 14 wrzesnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków świadczonych przez Gminę Iwaniska
Uchwała Nr XXXVIII/220/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 września 2012r. w sprawie uznania skargi za bezzasadną
Uchwała Nr XXXV/209/12 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 sierpnia 2012 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodzin w Gminie Iwaniska na lata 2012-2014
Uchwała Nr XXXVII/216/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska
Uchwała Nr XXXVII/219/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska
Uchwała Nr XLIII/237/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.
Uchwała Nr XLIII/238/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. ,,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej.
Uchwała Nr XLIII/239/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Iwaniska
Uchwała Nr XLIV/240/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska
Uchwała Nr XLIV/241/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Uchwała Nr XLIV/242/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023
Uchwała Nr XLIV/243/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/216/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia Zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda
Uchwała Nr XLIV/244/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/219/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmi
Uchwała Nr XLIV/245/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Uchwała Nr XLV/246/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Uchwała Nr XLV/247/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 05 grudnia 2012r. w sprawie wskazania kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Opatowie na kadencję 2012 - 2016
Uchwała Nr XLVI/248/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Uchwała Nr XLVII/249/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Uchwała Nr XLVII/250/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023
Uchwała Nr XLVII/251/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2013 rok
Uchwała Nr XLVII/252/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023.
Uchwała Nr XLVII/253/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2013
Uchwała Nr XLVII/254/2012 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w Gminie Iwaniska na rok 2013.
Uchwała Nr XLVII/255/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przedłużenia umowy najmu
Uchwała Nr XLVIII/256/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Iwaniska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XLVIII/257/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska
Uchwała Nr XLVIII/258/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska
Uchwała Nr XLVIII/259/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska
Uchwała Nr XLVIII/260/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zawarcia umowy najmu
Uchwała Nr XLVIII/261/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w umowie najmu
Uchwała Nr XLIX/262/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XLIV/245/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Uchwała Nr XLIX/263/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjn
Uchwała Nr XLIX/264/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XLIX/265/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013 - 2023
Uchwała Nr L/266/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża ,,Dziewiątle" wraz z obszarem objętym przewidywanymi szkodl
Uchwała Nr L/267/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr L/268/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr III/10/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy
Uchwała Nr L/269/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uznania skargi za bezzasadną
Uchwała Nr L/270/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnis 25 marca 2013r. w sprawie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie gminy Iwaniska
Uchwała Nr L/271/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 25 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr IX/68/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie poboru opłat z tytułu należności za wodę i scieki wprowadzone do urządzeń kana
Uchwała Nr L/272/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr LI/273/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023.
Uchwała Nr LI/274/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2013r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska
Uchwała Nr LI/275/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2013r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr LII/276/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach za 2012r.
Uchwała Nr LII/277/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2012r.
Uchwała Nr LII/278/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2012r.
Uchwała Nr LII/279/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach
Uchwała Nr LII/280/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr LII/281/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023
Uchwała Nr LII/282/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego
Uchwała Nr LIII/283/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr LIII/284/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023
Uchwała Nr LIV/285/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr LIV/287/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną
Uchwała Nr LIV/286/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 maja 2013r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla gminy Iwaniska
Uchwała Nr LV/289/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z wykonania budżetu za 2012r.
Uchwała Nr LV/290/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr LV/291/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023
Uchwała Nr LVI/295/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr LVI/296/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023
Uchwała Nr LV/288/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r.
Uchwała Nr LV/292/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska
Uchwała Nr LV/293/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska
Uchwała Nr LV/294/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu
Uchwała Nr LVII/297/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 02 września 2013 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu
Uchwała Nr LVII/298/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 02 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczonych przez Gminę Iwaniska
Uchwała Nr LVII/299/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr LVII/300/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 września 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023.
Uchwała Nr LVIII/301/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVII/116/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru
Uchwała Nr LVIII/302/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Zespole Publicznych Szkół w Iwaniskach
Uchwała Nr LVIII/303/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr IV/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. dotyczącej określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym
Uchwała Intencyjna Nr LVIII/304/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 września 2013r. w sprawie zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne
Uchwała Nr LVIII/305/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr LVIII/306/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023
Uchwała Nr LVIII/307/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr LI/275/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2013r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz okresle
Uchwała Nr LVIII/308/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr LI/274/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2013r. w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Iwaniska
Uchwała Nr LIX/309/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr LIX/310/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 października 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023
Uchwała Nr LX/311/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża ,,Dziewiątle" wraz z obszarem objętym przewidywanym
Uchwała Nr LX/312/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2013r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy
Uchwała Nr LX/313/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr IX/68/11 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie poboru opłat z tytułu należnosci za wodę i scieki wprowadzone do urządzeń
Uchwała Nr LX/314/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2013r. w sprawie sprzedaży mienia gminnego
Uchwała Nr LX/315/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr LX/316/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023
Uchwała Nr LXI/317/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr LXI/318/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023.
Uchwała Nr LXII/319/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska
Uchwała Nr LXII/320/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.
Uchwała Nr LXII/321/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy
Uchwała Nr LXII/322/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr LXII/323/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023
Uchwała Nr LXII/324/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr LXIII/325/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2014 rok
Uchwała Nr LXIII/326/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023
Uchwała Nr LXIII/327/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr LXIII/328/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie przedłużenia umowy najmu
Uchwała Nr LXIII/329/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Iwaniska
Uchwała Nr LXIII/330/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2013
Uchwała Nr LXIII/331/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w Gminie Iwaniska na rok 2014.
Uchwała Nr LXIV/332/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Uchwała Nr LXIV/333/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013-2023
Uchwała Nr LXIV/334/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie odwołania Pana Piotra Kidonia z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy
Uchwała Nr LXV/335/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 03 stycznia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Iwaniska
Uchwała Nr LXVI/336/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia piniężnego na zakup posiłku lub zywności dla os
Uchwała Nr LXVI/337/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Uchwała Nr LXVI/338/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem
Uchwała Nr LXVI/339/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Iwaniska
Uchwała Nr LXVI/341/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska
Uchwała Nr LXVI/340/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska
Uchwała Nr LXVI/342/2014 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska
Uchwała Nr LXVI/343/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu
Uchwała Nr LXVII/344/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr LXVII/345/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023
Uchwała Nr LXVIII/346/2014 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska
Uchwała Nr LXVIII/347/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr LXVIII/348/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023
Uchwała Nr LXVIII/349/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr III/11/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Uchwała Nr LXVIII/350/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie przedłużenia umowy najmu
Uchwała Nr LXIX/351/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 marca 2014r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr LXIX/352/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 marca 2014r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023
Uchwała Nr LXXII/360/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Iwaniska na lata 2013-2032"
Uchwała Nr LXXII/361/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r. z póżn. zm. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystank
Uchwała Nr LXXII/362/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr LXXII/363/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023.
Uchwała Nr LXXII/358/2014 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach za 2013r.
Uchwała Nr LXXII/359/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2013r.
Uchwała Nr LXX/357/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023
Uchwała Nr LXX/356/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Uchwała Nr LXX/355/2014 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LV/293/2013 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2013r.
Uchwała Nr LXX/354/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uznania skargi za bezzasadną.
Uchwała Nr LXX/353/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr LXXIII/364/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Iwaniska za 2013r.
Uchwała Nr LXXIII/365/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z tytułu wykonania budżetu za 2013r.
Uchwała Nr LXXIII/366/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach za 2013r.
Uchwała Nr LXXIII/366/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka pomocy Społecznej w Iwaniskach za 2013r.
Uchwała Nr LXXIII/367/2014 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla gminy Iwaniska
Uchwała Nr LXXIII/368/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023
Uchwała Nr LXXIV/369/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Uchwała Nr LXXIV/370/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023
Uchwała Nr LXXIV/371/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała Nr LXXVI/375/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Uchwała Nr LXXVI/376/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023
Uchwała Nr LXXVI/377/2014 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy
Uchwała Nr LXXV/372/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014r.
Uchwała Nr LXXV/373/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023
Uchwała Nr LXXV/374/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr LXXIV/371/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 czerwca 2014r.
Uchwała Nr LXXVII/378/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Uchwała Nr LXXVII/379/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023
Uchwała Nr LXXVII/380/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 września 2014 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu
Uchwała Nr LXXVII/381/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 wrzesnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r. z późn. zm. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystank
Uchwała Nr LXXVIII/382/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Uchwała Nr LXXVIII/383/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023
Uchwała Nr LXXIX/384/2014 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 września 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków świadczonych przez Gminę Iwaniska
Uchwała Nr LXXIX/385/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 wrzesnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Iwaniska do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Uchwała Nr LXXXIII/396/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Uchwała Nr LXXIX/386/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Uchwała Nr LXXIX/387/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023
Uchwała Nr LXXX/388/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Uchwała Nr LXXX/389/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023
Uchwała Nr LXXXIII/395/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska
Uchwała Nr LXXXI/390/2014 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 października 2014r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mydłów
Uchwała Nr LXXXI/391/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Uchwała Nr LXXXI/392/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023
Uchwała Nr LXXXI/393/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 października 2014r. w sprawie utworzenia Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Publicznych Szkół w Iwaniskach w latach 2014-2016
Uchwała Nr LXXXII/394/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Uchwała Nr LXXXIII/397/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023
Uchwała Nr III/5/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
Uchwała Nr V/26/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
Uchwała Nr V/27/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska
Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie rozwiązania Zespołu Publicznych Szkół w Mydłowie
Uchwała Nr VI/32/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach
Uchwała Nr VI/33/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum w Mydłowie
Uchwała Nr VI/34/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach
Uchwała Nr VI/36/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bp. Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach
Uchwała Nr VI/37/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Przepiórowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach
Uchwała nr VI/38/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr II/5/2010 z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy
Uchwała nr VI/39/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Iwaniska
Uchwała nr VI/40/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: opinii w sprawie zbycia przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie mienia ruchomego w postaci samochodu specjalnego Forda Transita
Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach
Uchwała Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iwaniska

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3294
Utworzył: Jolanta Rusak, data utworzenia: 2011-03-07 15:32:50
Opublikował: Jolanta Rusak, data publikacji: 2011-03-07 15:32:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl