Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Rewitalizacji centrum miejscowości Iwaniska - etap I"Do druku
RG. 7624/3/2009 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.05.2009r. w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rewitalizacji centrum miejscowości Iwaniska – etap I” zawiadamiam strony postępowania że w dniu 26.05.2009r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Iwaniska znak: RG. 7624/3/2009 w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Gmina Iwaniska, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Urzędu Gminy w Iwaniskach, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu i wnieść ewentualnego uwagi, wnioski lub zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów. Dane o w/w postanowieniu zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Urząd Gminy Iwaniska. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Obwieszczenie zamieszczono: - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach - na tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Iwaniskach: http://iwaniska.pl/bip Wójt Gminy Iwaniska mgr Marek Staniek

Załączone pliki
OBWIESZCZENIE_w_sprawie_wydania_postanowienia_o_odstapieniu_od_obowiazku_przeprowadzenia_oceny_oddzialywania_na_srodowisko_Rewitalizacja_centrum_miejscowosci_Iwaniska_etap_I.doc (OBWIESZCZENIE_w_sprawie_wydania_postanowienia_o_odstapieniu_od_obowiazku_przeprowadzenia_oceny_oddzialywania_na_srodowisko_Rewitalizacja_centrum_miejscowosci_Iwaniska_etap_I.doc - 29.696 KB)
Data publikacji: 2009-05-29 13:03:10 Redaktor: Małgorzata Gołyska

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 630
Utworzył: Małgorzata Gołyska, data utworzenia: 2009-05-29 13:04:05
Opublikował: Małgorzata Gołyska, data publikacji: 2009-05-29 13:04:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl