Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie: 1. przeznaczenie obszaru położonegDo druku
Iwaniska, 23.04.2009r. RG. 7320/1/2008 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie: 1. przeznaczenie obszaru położonego w obrębie Dziewiątle pod eksploatację kruszyw wraz z funkcjami towarzyszącymi 2. przeznaczenie terenów położonych w obrębach Dziewiątle, Marianów, Łopatno pod lokalizację elektrowni wiatrowych. Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Iwaniskach Nr XXIX/258/08 z dnia 13 sierpnia 2008r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie: 1. przeznaczenie obszaru położonego w obrębie Dziewiątle pod eksploatację kruszyw wraz z funkcjami towarzyszącymi 2. przeznaczenie terenów położonych w obrębach Dziewiątle, Marianów, Łopatno pod lokalizację elektrowni wiatrowych w dniach od 14.05.2009r. do 15.06.2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, pokój nr 3, w godz. 8.00-15.00 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.06.2009r. w godz. 12.00-15.00, w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska – sala konferencyjna. Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany Studium. Uwagi do wyżej wymienionej zmiany Studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Iwaniska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2009r. Wójt Gminy Iwaniska mgr Marek Staniek

Załączone pliki
Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Iwaniska_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_projektu_zmiany_Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_Iwaniska_wraz_z_prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.doc (Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Iwaniska_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_projektu_zmiany_Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_Iwaniska_wraz_z_prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.doc - 30.208 KB)
Data publikacji: 2009-04-24 14:23:07 Redaktor: Małgorzata Gołyska

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 913
Utworzył: Małgorzata Gołyska, data utworzenia: 2009-04-24 14:23:07
Opublikował: Małgorzata Gołyska, data publikacji: 2009-04-24 14:23:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl