Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.02.2009r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałającychDo druku
dostępne podkategorie: Formularz A
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.02.2009r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz z art. 10 § 1 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) zawiadamia się strony postępowania że w dniu 12.02.2009r., na wniosek z dnia 11.02.2009r., złożony przez Gminę Iwaniska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wody Mydłów na działce nr ewid. 567 obręb Mydłów, gmina Iwaniska. Każdej ze stron tego postępowania przysługuje uprawnienie wynikające z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony postępowania w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju Nr 3 Urzędu oraz składać ewentualne zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. Zgodnie z wymogami art.64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy mając na uwadze § 3 ust.1, pkt. 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zmianami) tut. organ wystąpił do niżej wymienionych organów z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj. do: - Starosty Opatowskiego, ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów,. - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ul. Partyzantów 13b, 27-500 Opatów. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Iwaniskach http://iwaniska.pl/bip, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Iwaniska oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości w rejonie inwestycji. Wójt Gminy Iwaniska mgr Marek Staniek
dostępne podkategorie: Formularz A

Załączone pliki
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania ujęcie wody Mydłów.doc (OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania ujęcie wody Mydłów.doc - 65.536 KB)
Data publikacji: 2009-02-17 15:00:08 Redaktor: Małgorzata Gołyska

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 830
Utworzył: Małgorzata Gołyska, data utworzenia: 2009-02-17 15:02:34
Opublikował: Małgorzata Gołyska, data publikacji: 2009-02-17 15:02:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl