Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Uchwały Rady Gminy 2008r.Do druku
Uchwały Rady Gminy 2008r.
Uchwała nr XXXII/277/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 października 2008r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr XXXII/278/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 października 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.
Uchwała Nr XXXII/279/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 października 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.
Uchwała Nr XXXII/280/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 października 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.
Uchwała Nr XXXIII/281/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015.
Uchwała Nr XXXIII/282/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 pażdziernika 2008r. w sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Iwaniska.
Uchwała Nr XXXIII/283/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Uchwała Nr XXXIII/284/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Uchwała Nr XXXIII/285/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: wskazania przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
Uchwała Nr XXXIII/286/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008rok
Uchwała Nr XXXIII/287/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Uchwała Nr XXXIII/288/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.
Uchwała nr XXXIII/289/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008 roku w Sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Uchwała Nr XXXIV/290/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska.
Uchwała Nr XXXIV/291/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Iwaniska.
Uchwała Nr XXXIV/292/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska.
Uchwała Nr XXXIV/293/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska.
Uchwała Nr XXXIV/294/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na obszarze gminy Iwaniska.
Uchwała Nr XXXIV/295/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska.
Uchwała Nr XXXIV/296/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr XXXIV/297/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr XXXIV/298/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi Borków - Kamieniec Kolonie znajdującej się na terenie sołectw: Borków i Kamieniec.
Uchwała Nr XXXIV/299/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Iwaniska do projektu E - Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej województwa świętokrzyskiego.
Uchwała Nr XXXIV/300/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr XXXIV/301/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr XXXIV/302/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: zaciągnięcia preferencyjnego kredytu długoterminowego.
Uchwała Nr XXXIV/303/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.
Uchwała Nr XXXIV/304/08 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XXV/220/08 w sprawie przystąpienia Gminy Iwaniska do Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego.
Uchwała Nr XXXIV/305/2008 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009.
Uchwała nr XXXV/307/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadaj
Uchwała nr XXXV/308/2008 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w Uchwale nr XXX/268/2008 zatwierdzającej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczonych przez Gminę Iwaniska.
Uchwała Nr XXXV/309/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: przedłużenia umowy najmu.
Uchwała Nr XXXV/310/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Uchwała Nr XXXV/311/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr XXXV/312/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr XXXV/313/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr XXXV/314/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.
Uchwała Nr XXXV/315/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.
Uchwała Nr XXXV/306/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXVI/316/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany do uchwały Nr XXXIV/302/08 z dnia 26 listopada 2008 roku dotyczącej zaciągnięcia preferencyjnego kredytu długoterminowego.
Uchwała Nr XXXVII/317/2008 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w Gminie Iwaniska na rok 2009.
Uchwała Nr XXXVII/318/2008 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie: przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2009.
Uchwała Nr XXXVII/319/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.
Uchwała Nr XXXVII/320/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr XXXVII/321/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr XXXVII/322/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
Uchwała Nr XXXVII/323/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Uchwała Nr XXXVII/324/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1338
Utworzył: Małgorzata Gołyska, data utworzenia: 2010-03-03 11:13:21
Opublikował: Małgorzata Gołyska, data publikacji: 2010-03-03 11:18:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl