Strona główna BIP
Urząd Miasta i Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy
Sołectwa
Rada Miejska

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Regulamin Organizacyjny Urzędu GminyDo druku

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Iwaniska

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

 

§ 1.

 

1.     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Iwaniska zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Iwaniska.

2.     Urząd Gminy Iwaniska jest jednostką organizacyjną zatrudniającą pracowników, przy pomocy, której Wójt Gminy realizuje swoje zadania.

 

§ 2.

 

Siedzibą Urzędu Gminy Iwaniska jest miejscowość Iwaniska ul. Rynek 3.

 

§ 3.

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

1.     radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Iwaniska,

2.     wójcie, sekretarzu, skarbniku – rozumie się przez to odpowiednio: Wójta Gminy Iwaniska, Sekretarza Gminy Iwaniska oraz Skarbnika Gminy Iwaniska,

3.     urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Iwaniska.

 

 

§ 4.

 

Niniejszy Regulamin określa:

 

1.     Zasady organizacji i funkcjonowania Urzędu.

2.     Podział zadań i kompetencji oraz strukturę organizacyjną

3.     Zasady postępowania przy opracowywaniu aktów organów gminy.

4.     Organizację załatwiania indywidualny spraw obywateli.

5.     Zasady podpisywania pism i obiegu korespondencji w Urzędzie.

6.     Zasady działalności kontrolnej.

7.     Postanowienia końcowe.

 

§ 5.

 

Urząd realizuje zadania:

 

1.     Własne gminy określone przepisami ustaw,

2.     Zlecone gminie przez organy administracji rządowej,

3.     Powierzone gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej oraz zakresu własności powiatu i województwa na mocy zawartych porozumień.

 

 

 

 

Rozdział II

Podstawowe Zasady Organizacji Pracy Urzędu

 

 

§ 6.

 

1.     Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

2.     Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza Gminy.

 

§ 7.

 

1.     Sekretarz Gminy realizuje zadania określone przez wójta w pisemnych upoważnieniach i ponosi przed wójtem odpowiedzialność za realizację wyznaczonych zadań.

2.     W przypadku nieobecności wójta Sekretarz Gminy pełni zastępstwo, którego zakres rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje wójta.

 

§ 8.

 

1.     W ramach struktury organizacyjnej wyodrębnia się następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy:

1)     Referat Organizacyjny,

2)     Urząd Stanu Cywilnego,

3)     Referat Finansowy,

4)     Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy,

5)     Referat Rolnictwa, Zaopatrzenia w Wodę, Odprowadzania Ścieków i Nieczystości,

6)     Radca Prawny.

2.     Schemat struktury organizacyjnej Urzędu określa załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.     Referaty i stanowiska pracy wchodzące w skład Urzędu Gminy Iwaniska określa załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

 

§ 9.

 

W Urzędzie funkcjonują następujące stanowiska kierownicze:

 

1.     Wójt,

2.     Sekretarz Gminy,

3.     Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu Finansowego,

4.     Kierownik Referatu Organizacyjnego,

5.     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

6.     Kierownik Referatu Finansowego – Główny Księgowy Budżetu pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Finansowego,

7.     Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.

8.     Kierownik Referatu Rolnictwa, Zaopatrzenia w Wodę, Odprowadzania Ścieków i Nieczystości.

 

 

 

 

Rozdział III

Podział zadań i kompetencji

 

§ 10.

 

Kompetencje i zadania Wójta:

 

1.     Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy.

2.     Reprezentowanie Gminy na zewnątrz.

3.     Realizacja zadań kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy.

4.     Realizacja uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

5.     Powierzenie prowadzenia spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi na zasadzie pisemnego upoważnienia.

6.     Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnienie do ich wydawania w swoim imieniu innym pracownikom Urzędu.

7.     Sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy.

8.     Sprawowanie funkcji szefa Urzędu Stanu Cywilnego.

9.     Podpisywanie polecenia wyjazdu służbowego.

10.           Wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki w formie zarządzenia.

11.           Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Radcy Prawnego.

 

§ 11.

 

Kompetencje i zadania Sekretarza:

 

1.     Zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków,

2.     Wykonywanie zadań powierzonych przez wójta,

3.     Składanie oświadczeń woli wraz ze Skarbnikiem Gminy w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem w ramach otrzymanego upoważnienia.

4.     Wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Wójta na podstawie jego upoważnienia.

5.     Współpraca z Radą Gminy w zakresie swojego działania.

6.     Nadzór nad prawidłową organizacją pracy urzędu w szczególności poprzez:

1)     kontrolę działalności referatów i samodzielnych stanowisk pracy realizujących swoje zadania oraz opracowywanie projektów zakresów czynności kierowników referatów,

2)     rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami,

3)     kontrolę planowania kosztów utrzymania urzędu i rozliczania z wydatków poniesionych na ten cel z budżetu gminy,

4)     nadzór nad zgodnym z prawem i zasadami współżycia społecznego, załatwianiem spraw obywateli,

5)     bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu,

 

6)     prowadzenie książki kontroli urzędu i kompletowanie protokołów i wystąpień pokontrolnych kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie,

7)     przygotowanie projektów: statutu Rady Gminy, statutów sołectw, regulaminu organizacyjnego urzędu i regulaminu pracy oraz ich uaktualnienie w razie potrzeby,

8)     nadzór nad prawidłową eksploatacją samochodu służbowego.

7.     Organizacja i nadzór nad zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

 

 

§ 12.

 

Kompetencje i zadania Skarbnika:

 

1.     Pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu Gminy.


Załączone pliki
7-2016.pdf (7-2016.pdf - 3430.294 KB)
Data publikacji: 2016-05-09 12:27:27 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6433
Utworzył: Grzegorz Bezdzietny, data utworzenia: 2016-05-09 12:27:27
Opublikował: Grzegorz Bezdzietny, data publikacji: 2016-05-09 12:27:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl