Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Adopcja zwierząt
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Interpelacje 2019Do druku
Interpelacje 2019
Interpelacja w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach o zaplanowanie przeprowadzenia modernizacji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 758 Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Iwaniska i Klimontó
Interpelacja dot. utwardzenia drogi w miejscowości Boduszów
Interpelacja dot. utwardzenia drogi w miejscowości Boduszów
Interpelacja dot. utwardzenia drogi w miejscowości Boduszów
Interpelacja dot. utwardzenia drogi w miejscowości Boduszów
Interpelacja dot. wpisania do planu budżetu Gminy Iwaniska na rok 2020 zadań wskazanych przez lokalną społeczność
Interpelacja dot. poprawy warunków technicznych drogi gminnej na odcinku zlokalizowanym wzdłuż ulicy Słodowej i ulicy Kościelnej w miejscowości Iwaniska
Interpelacja dot. poprawy warunków technicznych dróg gminnych w miejscowości Krępa w kierunku domu nr 33 i drogi przez las w kierunku Strzyżowic
Interpelacja dot. zmiany sposobu naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych
Interpelacja dot. wycinki drzew zlokalizowanych na działce nr 1568/1 w miejscowości Iwaniska
Interpelacja dot. opracowania rozwiązań technicznych dla ruchu pieszego, tj. koncepcji budowy odcinka w miejscowości Iwaniska przy ulicy Opatowskiej.
Interpelacja dot. połączenia samorządowych instytucji kultury poprzez połączenie Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach oraz Instytucji Kultury-Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
Interpelacja dot. niezwłocznego podania do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej raportu z głosowań nad uchwałami Rady Gminy Iwaniska
Interpelacja dot. poprawy warunków technicznych drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jastrzębska Wola przy pomocy tzw. płyt z odzysku
Wniosek o sprawdzenie stopnia realizacji prac remontowych na drogach gminnych
Interpelacja dot. poprawy warunków technicznych jezdni o nawierzchni asfaltowej wzdłuż odcinka drogi gminnej Krępa-Planta
Interpelacja w sprawie położenia asfaltu na drodze gminnej w miejscowości Skolankowska Wola
Prośba o usunięcie drzew w miejscowości Boduszów przy drodze gminnej
Interpelacja w sprawie przekazania środków finansowych na realizację celów statutowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Iwaniska
Interpelacja dot. przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Iwaniska
Interpelacja dot. poprawy warunków technicznych stadionu sportowego w Iwaniskach
Interpelacja dot. poprawy warunków technicznych parkingu zlokalizowanego przed Publiczną Szkołą Podstawową w Iwaniskach
Interpelacja dot. udostępnienia informacji nt. projektu pn. Rewitalizacja Iwaniska obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców
Interpelacja dot. placu zabaw znajdującego się na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bp. Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli
Interpelacja dot. oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iwaniska
Interpelacja dot. utwardzenia drogi gminnej, biegnącej w kierunku lasu plantowskiego
Interpelacja dot. uzupełnienia ubytków na drodze
Interpelacja dot. podjęcia działań mających na celu przywrócenie połączenia na linii komunikacyjnej: Iwaniska-Kielce, Kielce-Iwaniska wykonywanego środkami publicznego transportu samochodowego
Interpelacja dot. Odtworzenia przydrożnego rowu
Interpelacja dot. przycięcia gałęzi drzew przy drodze gminnej
Zapytanie dot. ilości wywiezionego kamienia
Prośba dot. utwardzenia drogi gminnej
Prośba dot. wypełnienia ubytków na drodze
Interpelacja dot. Utwardzenia dróg gminnych przed żniwami
Interpelacja dot. uporządkowania gospodarki wodnej w miejscowości Kamienna Góra oraz Iwaniska ul. Staszowska
Interpelacja dot. decydowania przez sołtysów o doraźnym remoncie dróg
Interpelacja dot. poprawy warunków technicznych drogi gminnej na ulicy Staszowskiej
Interpelacja dot. zagospodarowania terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach, przy zajezdni autobusowej oraz przy kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Interpelacja dot. budowy altany drewnianej w miejscowości Gryzikamień

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 582
Utworzył: Grzegorz Bezdzietny, data utworzenia: 2019-01-31 10:47:50
Opublikował: Grzegorz Bezdzietny, data publikacji: 2019-01-31 10:47:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl