Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.01.2018r. -- została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „ Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN wraz z przyłączami na linię kablową nN zasilanej ze
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.01.2018r. -- została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „ Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN wraz z przyłączami na linię kablową nN zasilanej ze stacji Iwaniska 8 więcej»
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska że w dniu 05.01.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia , rur PE Dn 40 mm przy ulicy . Młyńskiej w Iwan
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska że w dniu 05.01.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia , rur PE Dn 40 mm przy ulicy . Młyńskiej w Iwaniskach” więcej»
Decyzja_mienie gromadzkie_Iwaniska
Decyzja_mienie gromadzkie_Iwaniska więcej»
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.12.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN wraz z przyłączam
Wójt Gminy
27-570 Iwaniska, ul. Rynek 3 tel./015/860 12 54

RG.6733.16.2017
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22.12.2017r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN wraz z przyłączami na linię kablową nN zasilanej ze stacji Iwaniska 8 (wraz z budową fragmentów nowej sieci) w miejscowości Iwaniska, gm. Iwaniska "


Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz 1257), w związku z art. 50 ust. 1 i 4, art. 52 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073)zawiadamiam

że w dniu 22.12.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN wraz z przyłączami na linię kablową nN zasilanej ze stacji Iwaniska 8 (wraz z budową fragmentów nowej sieci) w miejscowości Iwaniska, gm. Iwaniska"

na działkach o nr ewid.

375,1737 obręb Iwaniska, gm. Iwaniska

Inwestorem przedsięwzięcia jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 28-340 Lublin


Strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Referacie Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy w Iwaniskach, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, pokój nr 3, (tel. 15 8601254).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Iwaniska oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Iwaniskach http://iwaniska.pl/bip.
więcej»
OBWIESZCZENIE w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Iwaniska na lata 2017-2025”
OBWIESZCZENIE
w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Iwaniska na lata 2017-2025” więcej»
Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych – przedsiębiorstwa z sektora MŚP do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego.
Informacja
dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu
na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych
– przedsiębiorstwa z sektora MŚP do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego.
więcej»
Zakończone konsultacje społeczne w Iwaniskach Od 14 do 28 września 2017 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące ostatecznego projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwaniska na lata 2017-2025.
Zakończone konsultacje społeczne w Iwaniskach

Od 14 do 28 września 2017 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące ostatecznego projektu Strategii Rozwoju Gminy Iwaniska na lata 2017-2025. więcej»
OBWIESZCZENIE -zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Iwaniska uchwały nr LIV/240/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru eksploatacji kopaliny w obrębach geodezyjn
OBWIESZCZENIE -zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Iwaniska uchwały nr LIV/240/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru eksploatacji kopaliny w obrębach geodezyjnych Wojnowice i Tęcza w gminie Iwaniska. więcej»
OBWIESZCZENIE --zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Iwaniska uchwały Nr LII/236/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 7 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska.
OBWIESZCZENIE --zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Iwaniska uchwały Nr LII/236/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 7 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska. więcej»
Decyzja o mieniu gromadzkim Radwan
Decyzja o mieniu gromadzkim Radwan więcej»

<< poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl