Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa do projektu zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla msc. Iwaniska na lata 2007-2015
Iwaniska, dn. 29.06.2010r.RG. 761/1/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IWANISKA o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa do projektu zaktualizowanego „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015” Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z wydaną w dniu 14.12.2009r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach opinią w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zaktualizowanego „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015” zwanego dalej projektem LPR. zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa dla projektu LPR Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która obejmuje: 1/ projekt LPR; 2/ opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 14.12.2009r. w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko; 3/ opinię Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 18.12.2009r. w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko; 4/ Prognozę oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015 Dokumentacja, o której mowa powyżej została wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3, w pokoju nr 3 w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowa dokumentacja, tj. opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach na temat projektu zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015 oraz prognozy oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Iwaniska na lata 2007-2015, o których mowa w art. 54 wyżej cytowanej ustawy zostaną udostępnione niezwłocznie po ich uzyskaniu. Informuję, że zgodnie z art. 29 wyżej cytowanej ustawy każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tzn. od dnia 01.07.2010r. do dnia 22.07.2010r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o których mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r., Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres: inwestycje@iwaniska.pl Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Iwaniska. Wójt Gminy Iwaniska mgr Marek Staniek

Urząd Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu