Plan zagospodarowania przestrzennego

18.11.2009r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY IWANISKA

 

      Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                             i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

      o podjęciu przez Radę Gminy w Iwaniskach Uchwały Nr L/390/09 z dnia 16 lipca 2009 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego projektowany obszar wydobycia kopaliny ze złoża ,,Dziewiątle” wraz z obszarem objętym przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego, położony w obrębie ewidencyjnym Dziewiątle.

     Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach, ul. Rynek 3,   27-570 Iwaniska, w pokoju nr 3, w godz. 8.00-15.00,  w terminie do 21 grudnia 2009 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

     Na podstawie art. 39 ust. 1oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam     o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 21 grudnia 2009r. :

1.         w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach, ul. Rynek 3,                27-570 Iwaniska

2.         ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach, ul. Rynek 3,                27-570 Iwaniska

3.         za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres inwestycje@iwaniska.pl

   Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Iwaniska.

 

 

                                                                                                        Wójt Gminy Iwaniska

                                                                                                          mgr Marek Staniek


Urząd Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu