Rejestr instytucji kultury
Rejestr instytucji kultury
Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Iwaniska:

1. Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
- otwarty dostęp do zawartości rejestru;
- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 poz. 1827 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).


Załączone pliki:
(Rejestr_instytucji_kultury.pdf - 566.494 KB)
Data publikacji: 2017-06-22 09:55:27 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
(Ksiega_rejestrowa_instytucji_kultury-Gminne_Centrum_Biblioteki_Kultury_w_Iwaniskach.pdf - 356.1 KB)
Data publikacji: 2017-06-22 09:56:00 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
(Wniosek_o_odpis_z_rejestru_instytucji_kultury.doc - 25.6 KB)
Data publikacji: 2017-06-22 10:05:20 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
(Ksiega_rejestrowa_instytucji_kultury-Instytucja_Kultury-Zamek_Krzyztopor_w_Ujezdzie.pdf - 218.842 KB)
Data publikacji: 2017-06-22 14:54:25 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

Urząd Miasta i Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu