Wzory oświadczeń majątkowych
Oświadczenia majątkowe należy składać wraz z kopiami swojego zeznania o wysokości dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni - w dwóch egzemplarzach.
Oświadczenia majątkowe należy złożyć do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Urząd Miasta i Gminy Iwaniska
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
www.iwaniska.eu